Financiën

Het is van belang om goed zicht te hebben en te houden op de financiën; inkomsten en uitgaven. Deze moeten zoveel mogelijk met elkaar in de pas lopen.

 

Binnen de Dommelgroep is er per bestuur een administratief medewerker die zorg draagt voor de facturen, de banken en de kassen. Daarnaast zijn de financieel controller en de financieel medewerker belast met het optimaliseren van de plan- & controlcyclus. Deze cyclus moet op orde zijn, dat wil zeggen dat de aangesloten stichtingen op elk moment het gevoel moeten hebben dat zij "in control‟ zijn doordat zij met behulp van actuele en adequate outputgegevens beschikken over de juiste sturingsinformatie.

 

Vanuit het oogpunt van efficiency kiest de Dommelgroep ervoor om met dezelfde instrumenten te werken. Dat moet een kwaliteitsvoordeel maar daarnaast ook een financieel voordeel opleveren. 

 

Wat doet de Dommelgroep om deze doelen te bereiken?

1. Evalueren van de huidige plan & controlcyclus.
2. Jaarlijks actualiseren van het bestaand instrumentarium voor zover nodig zoals de:
          ·         begroting
          ·         meerjarenbegroting, incl. personele formatie
          ·         periodieke managementrapportages
          ·         jaarrekening
          ·         liquiditeitsprognoses
          ·         risicoanalyses
          ·         begrotingsbrieven
          ·         bestuursverslagen
          ·         FTE-overzichten
3. Uitbreiden van het instrumentarium waar wenselijk zoals:
          ·         opstellen begrotingsbrieven financieel en personeel
          ·         beantwoorden individuele vragen van besturen
4. Gezamenlijk beleid rondom inkoop en aanbesteding waar mogelijk
5. Koppeling van financiële gegevens met gegevens vanuit het personeelsbeheer.
6. Beschrijven van de administratieve processen.
7. Toetsen van het instrumentarium aan voorgeschreven richtlijnen.
8. Scholing van personeelsleden die een taak hebben in de plan & controlcyclus.